A TecTake Hungary Kft. online áruházának általános szerződési feltételei – hatályos 2021. év 07. hónap 01. napjától

1. § Bevezető rendelkezések, az ÁSZF tárgyi és személyi hatálya

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a TecTake Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság eladó és a www.tectake.hu weboldalon keresztül elérhető webáruház (a továbbiakban: Webáruház) vásárlói (a továbbiakban: Vásárló) mint távollévők között a Webáruházban megvételre kínált termékek tekintetében létrejövő adásvételi szerződések, és különösen a fogyasztónak minősülő Vásárlók esetében létrejövő fogyasztói szerződések általános szerződési feltételeit határozza meg.

A vásárló szerződéses partnere, eladója, valamint a www.tectake.hu Webáruház üzemeltetője:

Cégnév: TecTake Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: TecTake):
Rövidített cégnév: Tectake Hungary Kft.
Székhely: H-1036Budapest, Bécsi út.52. I. em. 1.
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-386657
Adószám: 29312489-2-41.
Közösségi adószám:HU29312489

A www.tectake.hu oldalon működő Webáruház üzemeltetője az iWelt AG - Reg. Domain Cloud Adobe -Hosting, elérhetősége:

1.2. Az ÁSZF hatálya a Webáruházban megvásárolható valamennyi termékre kiterjed és az ezek tárgyában a TecTake és a Vásárlók között mint távollévők között létrejövő adásvételi szerződések elválaszthatatlan részeként a szerződő felek kifejezetten eltérő megállapodása hiányában korlátozás nélkül alkalmazandó.

1.3. Jelen ÁSZF elérhető és tartós adathordozóra lementhető, tárolható, majd a későbbiekben előhívható a www.tectake.hu címen keresztül elérhető Webáruházat látogató valamennyi felhasználó számára, így pontos tartalma az adásvételi szerződések megkötésére vonatkozó megrendelés tételét megelőzően megismerhető és utólagosan is ellenőrizhető.

1.4. A Webáruházban történő vásárlás feltétele a jelen ÁSZF elfogadása a létrejövő egyedi szerződés elválaszthatatlan részeként. A TecTake technikai eszközök útján biztosítja, hogy a Webáruházban létrejövő vásárlásokat megelőzően beszerezze a Vásárlók kifejezett nyilatkozatát a jelen ÁSZF elfogadása tárgyában.

1.5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) rendelkezései megfelelően irányadóak. Ha a Vásárló egyúttal fogyasztónak is minősül, a TecTake és a fogyasztó Vásárló között létrejövő jogviszonyra a fentieken felül az alábbi jogszabályok is megfelelően alkalmazandóak:

 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény;
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.

Alkalmazandók továbbá a TecTake és a Vásárló között létrejövő jogviszonyra az alábbiakban megjelölt jogszabályok is:

 • 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról,
 • 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/302 rendelete (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet,
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

2. § Értelmező rendelkezések

2.1. Szerződés: a TecTake és Vásárló között a Webáruház igénybevételével és a Webáruházon megvételre felkínált bármely termékre vonatkozóan létrejövő adásvételi szerződés.

2.2. Fogyasztói szerződés: Fogyasztónak minősülő Vásárló és a TecTake között létrejött Szerződés.

2.3. Fogyasztónak minősülő Vásárló: az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljárva a Webáruházon keresztül terméket rendel, vásárol, kap.

2.4. Fogyasztónak nem minősülő Vásárló: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet – ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is -, aki, illetve amely önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében eljárva a Webáruházon keresztül árut rendel, vásárol, kap.

2.5. Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél (e-mail).

2.6. Távollévők között kötött szerződés: olyan Fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

2.7. Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

2.8. Termék: jelen ÁSZF alkalmazásában minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt.

2.9. Fogyasztási cikk:

3. § A szerződés megkötésével kapcsolatos általános információk

3.1. A Webáruházban a tájékozódás és a szerződéskötés nyelve kizárólagosan a magyar.

3.2. A Webáruházban kötött szerződés nem minősül írásbelinek, a TecTake a szerződéseket nem iktatja[SBdM1] [SBdM2] , az a szerződéskötés után már nem hozzáférhető, ugyanakkor a Vásárló az összes szükséges rendelési információt elmentheti és kinyomtathatja közvetlenül a böngészőjéből, továbbá az automatikus visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatos valamennyi releváns információt, beleértve a hatályos általános szerződési feltételeket is. A regisztrált felhasználók továbbá a fiókjukon keresztül megtekinthetik a saját megrendeléseiket a „saját fiók” gombra kattintva.

3.3. A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.TecTake.hu webcímen. Telefonon, faxon, e-mailen, WhatsApp-on, levélben leadott rendeléseket a TecTake el fogagya. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a TecTake a Vásárló által megadott e-mail címre küldi el a Vásárló részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül a TecTake automatikusan visszaigazolást küld. Amennyiben a visszaigazolás a fenti határidőben nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége alól. A rendelés leadása előtt a Vásárlónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és mentésével.

3.4. A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai

A Webáruházban szereplő, értékesítésre felkínált valamennyi termék részletes leírással rendelkezik. A megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, cikkszámáról, eladási áráról és amennyiben szükséges, az egységáráról, az elérhető színekről és méretekről, a szállítás időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Webáruház termékkatalógusában a termékek termékcsoportonként és kulcsszavas kereséssel is kereshetőek, kiválaszthatóak. A termékcsoportokon belül meghatározott termékfőcsoportok és alcsoportok segítik a tájékozódást.

4. § A Webáruház használata, regisztráció, a megrendelés folyamata

4.1. Regisztráció

4.1.1. A Webáruházon keresztül történő megrendelés regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetséges. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás a Vásárló önkéntes hozzájárulásán alapul.

4.1.2. A Webáruház www.TecTake.hu főoldalán található „Fiók létrehozása” menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Az első rész egy előzetes adatbekérő, ahol a vezetéknév és a keresztnév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges. A regisztráció véglegesítése előtt a Vásárló az erre vonatkozó szövegdoboz kipipálásával kifejezetten kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit és az Adatkezelési tájékoztató tartalmát – amelyek a szövegdobozban az „ÁSZF”, illetve az „Adatkezelési tájékoztató” szövegre kattintva közvetlenül is elérhetőek, megismerhetőek a Vásárló számára – megismerte és elfogadja, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Ezt követően a Vásárló az „Elküld” felületre kattintva továbbítja a regisztrációs igényét a TecTake-nak. A regisztráció érvényesítéséhez a rendszer a Vásárló által megadott e-mail-címre egy aktiváló linket küld. Az aktiváló link megnyitását követően a fiók aktiválódik, amelyet követően a Vásárló a „Regisztrált ügyfelek” felületre kattintva, a regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát megadva léphet be a „Saját fiók” felületre.

4.1.3. A Vásárló a Webáruházon történő regisztrációja alkalmával, valamint minden egyes rendelésének az elküldésével, a regisztráció nélküli vásárlás esetén pedig a megrendelés elküldésével egyidejűleg (az erre vonatkozó szövegdoboz kipipálásával) kifejezetten kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit és az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte és elfogadja, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. A TecTake felhívja a Vásárló figyelmét, hogy az ÁSZF regisztrációkor vagy szerződéskötéskor hatályos változatának nem megfelelő ismeretéből eredő károkért a TecTake nem felelős.

4.1.4. A TecTake a Vásárló által a regisztráció vagy a megrendelés során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető kárért, szállítási késedelemért, illetve a teljesítés ebből eredő egyéb hibájáért semmilyen felelősséget nem vállal. A TecTake nem tud felelősséget vállalni továbbá az abból adódó károkért sem, ha a Vásárló jelszavát elfelejti vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a TecTake-nek felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.1.5. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) biztonságát a TecTake az Adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak megfelelően biztosítja. Ezen adatokat a Vásárló köteles titokban tartani. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszóval bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a TecTake-t. A TecTake az illetéktelen személyeknek a felhasználói fiókokhoz való hozzáféréséből eredő károkért csak akkor felel, ha az illetéktelen hozzáférés a TecTake adatvédelmi rendszerének hibája miatt merült fel.

4.1.6. Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott adatokat a valóságnak megfelelően frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A korábban rögzített adatok megváltoztatására regisztrált felhasználó esetén a bejelentkezés után, a felhasználói fiókban van lehetőség. Az adatok megváltoztatása a már elküldött megrendelések adatait nem módosítja. Az adatmódosítással kapcsolatos további kérése, kérdése esetén kérjük, forduljon a TecTake ügyfélszolgálatához a jelen ÁSZF 10. §-ában meghatározott elérhetőségeken.

4.1.7. A TecTake minden regisztrációt külön Vásárlóként kezel, a vásárlói fiókok nem összevonhatóak.

4.1.8. Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni a TecTake ügyfélszolgálatának küldött e-mail-üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a TecTake 72 órán belül gondoskodik a regisztráció törléséről.

4.1.9. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően elérhetetlenné válnak a Vásárló számára; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését, melyet a TecTake a jogaszályoknak megfelelően, illetve az Adatkezelési tájékoztatóban adott felhatalmazás alapján őriz és kezel.

4.2. A megrendelés folyamata

4.2.1. A Webáruházban megjelenített termékek eladási ára és egységára magyar forintban (Ft), bruttó értéken kerül feltüntetésre. Az eladási ár a mindenkor fizetendő általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazza. A termék eladási ára a csomagolás költségét is tartalmazza.

4.2.2. A termékek eladási ára már tartalmazza a kiszállítás költségét is.

4.2.3. A Vásárló a kiválasztott, megvásárolni kívánt termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „A termék a Kosárba helyezve” gomb használatával tudja a terméket virtuális kosarába helyezni.

4.2.4. A megvásárolni kívánt mennyiséget a „Kosárba helyez” gomb mellett található számmező módosításával tudja beállítani.

4.2.5. Amikor a terméket a Vásárló a kosarába helyezte, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a terméket a Kosárba helyerve („A termék a Kosárba helyezve”)[SBdM1] , feltüntetve a termék megnevezését, méretét, mennyiségét, a termék egységárát és bruttó eladási árát. Több termék kosárba helyezése esetén mindezen adatok termékenként külön-külön megjelennek ezen az oldalon, illetve megjelenik az összesen fizetendő bruttó eladási ár is. A Vásárló ezen a felületen választhat továbbá, hogy tovább folytatja-e a vásárlást a Webáruházban („Vissza a termékhez” [SBdM2] gomb), vagy befejezte a termékek kiválasztását és elkezdi a megrendelés folyamatát a „A pénztárhoz” gombra kattintva.

4.2.6. Ha a Vásárló a „Vissza a termékre” kattintva a vásárlás folytatását választotta, akkor a Kosár tartalmát bármikor ellenőrizheti az egérmutató Kosár ikonra való húzásával, egy felugró ablak segítségével. E felugró ablakban a „Kosárhoz” feliratra kattintva juthat el virtuális Kosarához.

4.2.7. Ha a fentiek szerint a „Kosárhoz” lehetőséget választotta, akkor megjelenik a Kosár tartalma, ahol leellenőrizheti Kosarának tartalmát. A Kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a Kosárból.

4.2.8. A Vásárló a megrendelést a „Pénztárhoz” gombra kattintást követően tudja véglegesíteni, ahol a megjelenő új felületen meg kell adnia a számlázási címét és, ha a számlázási címétől eltér, a szállítási címét is, valamint a fizetési módot. A fizetési módokra vonatkozó információkat a jelen ÁSZF 7. §-a tartalmazza. Ezen a felületen a Vásárló megadhatja, hogy szeretne-e e-mailben hírlevelet kapni az új termékekről, akciókról és kedvezményekről.

4.2.9. Azt követően, hogy a Vásárló megadott minden szükséges adatot a megrendeléshez, a „Tovább” gombra kattintva megjelenik a rendelés összesítése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti, illetve a „Vissza” gombbal visszaléphet az előző felületre, ahol a megrendelésének az adatait, a számlázás és szállítás adatait javíthatja, módosíthatja. Szerkesztés során terméket törölhet a Kosárból az „Eltávolítás” gombra kattintva, továbbá mennyiséget is módosíthat. A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés folyamata során bármikor javítani tudja visszakattintva a módosítandó menüpontra. A „Tovább” gombra kattintva a Vásárló a „Megrendelés véglegesítése” oldalra érkezik, ahol láthatja összegezve az általa korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói, számlázási és szállítási adatokat és a Vásárló által fizetendő összeget (ezeken az adatokon már csak úgy javíthat vagy módosíthat a Vásárló, ha a „Vissza” gombra kattint). A Megrendelés elküldésének feltétele, hogy a Vásárló az erre vonatkozó szövegdoboz kipipálásával kifejezetten kijelentse, hogy az ÁSZF rendelkezéseit és az Adatkezelési tájékoztató tartalmát – amelyek a szövegdobozban az „ÁSZF”, illetve az „Adatkezelési tájékoztató” szövegre kattintva közvetlenül is elérhetőek, megismerhetőek a Vásárló számára – megismerte és elfogadja, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

4.2.10. Amennyiben a Vásárló meggyőződött arról, hogy a Kosár tartalma megfelel a Vásárló által megrendelni kívánt termékeknek, valamint arról, hogy a megadott adatai helyesek, illetve amennyiben az előző pontban foglaltaknak megfelelően kifejezetten kijelentette, hogy az ÁSZF rendelkezéseit és az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte és elfogadja, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra rákattintva tudja leadni a megrendelését, amely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül, és ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet, amiről az oldalfelület a „Megrendelés elküldése” gomb mellett a Vásárlót az alábbi felhívással is figyelmezteti: „A Megrendelés elküldése gomb megnyomásával tudomásul veszem, hogy megrendelésem fizetési kötelezettséggel jár.”

4.2.11. A Webáruházon közölt információk nem minősülnek a TecTake részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek, ezért az elküldött ajánlat nem jár automatikusan azzal, hogy a TecTake a Vásárló ajánlatát elfogadja, és a Szerződés létrejön.

4.2.12. A megrendelést a TecTake csak akkor fogadja el, ha a Vásárló a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte. (Ha a Vásárló valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a TecTake -től).

4.2.13. A TecTake adatvédelmi és biztonsági megfontolásokból csak a megrendelésben rögzített elérhetőségeken keresztül jogosult a Vásárlóval kommunikálni. Bármilyen, az adott Vásárló rendelésével kapcsolatos adatmódosítási, vagy egyéb kérést/igényt a rendelés elküldése után csakis a rendelésben szereplő elérhetőségekről fogadhatja a TecTake ügyfélszolgálata.

4.2.14. A TecTake felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a megrendelés elküldését követően a Vásárló által megadott e-mail cím utólagos módosítására már nincs lehetőség.

4.2.15. A téves vagy hibás adatokkal leadott megrendelés (szerződéses ajánlat) visszaigazolását a TecTake jogosult visszautasítani, és az ily módon leadott megrendelést törölni. A TecTake a Vásárló által a regisztráció vagy a megrendelés során tévesen és / vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető kárért, szállítási késedelemért, illetve a teljesítés ebből eredő egyéb hibájáért semmilyen felelősséget nem vállal.

4.2.16. Amennyiben az elküldött megrendelésében szereplő adatokban a Vásárló hibát észlel, fel kell vennie a kapcsolatot a TecTake ügyfélszolgálatával az ÁSZF 10. §-ában foglalt elérhetőségeken.

5. § Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte, a TecTake elállási joga

5.1. A megrendelés elküldését követően a Vásárló a harmadik fél fizetési szolgáltató oldalára kerül átirányításra, amennyiben a megrendelés során bankkártya vagy PayPal fizetési módot választott. Bankkártya vagy PayPal fizetési mód választása esetén a fizetés a szerződés hatályba lépésének feltétele.

5.2. A megrendelés megérkezését haladéktalanul, legkésőbb azonban a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a TecTake „Megrendelés visszaigazolása” tárgyú e-mailben a megrendelés elfogadását visszaigazolja a Vásárlónak, amely tartalmazza a megrendelése alábbi részleteit: a megrendelés azonosítója, a rendelés időpontja, a megrendelő Vásárló nevét, címét, a megrendelt termék(ek) megnevezését, mennyiségét, bruttó eladási árát és a fizetendő végösszeget, valamint a Vásárló által a megrendeléskor megadott számlázási és szállítási információkat. A TecTake és a Vásárló között a szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés TecTake általi elfogadásáról szóló „Megrendelés visszaigazolás” tárgyú fenti tartalmú e-mail a Vásárló e-mail fiókjába megérkezik, amely esetben a Vásárló és a TecTake között a megrendelt termék(ek) tárgyában adásvételi szerződés jön létre. A szerződés elektronikus úton, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz útján, távollévők között kötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk. és az Ektv. rendelkezései megfelelően irányadóak. Amennyiben a Vásárló a vonatkozó hatályos törvényi szabályozás értelmében fogyasztónak minősül úgy a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

5.3. A TecTake a "Megrendelés visszaigazolása" tárgyú e-maillel összefüggő külön e-mailben tartós adathordozón mellékeli a megrendelésről kiállított elektronikus számlát, továbbá a szerződés részévé váló, a jelen ÁSZF-nek a Szerződés létrejöttekor hatályban lévő másolatát. Az ÁSZF tartós adathordozón történő csatolásával a TecTake megfelelően tájékoztatja a Vásárlót többek között az elállási jog gyakorlásának feltételeiről, a fogyasztói kifogások megtételének helyéről és a Vásárlót megillető szavatossági jogokról. Amennyiben a „Megrendelés visszaigazolása” a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

5.4. Amennyiben a TecTake legnagyobb gondossága ellenére a megküldött „Megrendelés visszaigazolás” e-mailben szereplő egy vagy több termék szállítása nem lehetséges, a TecTake jogosult ezen termékek szállításától elállni. Elállás esetén a TecTake köteles az adott termék(ek)re vonatkozóan kifizetett vételárat visszatéríteni, ezen felül semmilyen kártérítési kötelezettsége nincsen.

5.5. Amennyiben a Webáruházban egy termék ára esetlegesen hibásan lett volna feltüntetve és az ilyen árra szóló megrendelést a TecTake a legnagyobb gondossága ellenére mégis elfogadja, a TecTake a hibás ár felismerését követően jogosult a szerződés teljesítésétől elállni, melyről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatja.

5.6. A TecTake jogosult a szerződéstől elállni akkor is, ha a teljesítése az ellenőrzési körén kívüli, elháríthatatlan ok miatt (pl vis maior) ellehetetlenül, így különösen, ha a szállítási címre történő teljesítés a TecTake vagy a futárszolgálat érdekkörén kívül álló okok miatt nem lehetséges. Ilyen vis maior oknak minősül különösen a magasságkorlátozás, súlykorlátozás, jeges út, és egyéb megközelítési, vagy lerakodási probléma, továbbá a földrengés, árvíz, villámcsapás, tűzvész, szélvihar, egyéb súlyos természeti csapás, időjárási szélsőségek, katasztrófa, háború, lázadás, forradalom, zavargás, polgárháború, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk (természetbeni lehetetlenülési okok), valamint - utólagos jogszabályváltozás, export- vagy importtilalom, gazdasági embargó, járványügyi karantén-intézkedés (jogi lehetetlenülési okok).

5.7. Amennyiben a TecTake szakmai gondossága ellenére a termék leírásánál hibás ár kerül feltüntetésre a Webáruház felületén (különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, vagy arra az esetre, amennyiben a termék eladási ára és egységára között aránytalanság áll fenn, például négyzetméter esetén a termék számolható méretei és eladási ára alapján jól látható eltérés), akkor a TecTake nem köteles a terméket a hibás áron eladni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést és szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától, vagy a TecTake a jogosult elállni, azaz a visszaigazolt megrendelést sem köteles teljesíteni. Ha a hasonló termékek szokásos ára, vagy értéke alapján, vagy egyébként nyilvánvalóan feltételezhető, hogy a Webáruházban megjelölt ár hibás, úgy kérjük a Vásárlót, hogy vegye fel a megrendelés leadása előtt a kapcsolatot a TecTake-val, hogy meggyőződjön arról, hogy a Webáruházban megjelölt ár nem hibás-e.

6. § Szállítási feltételek

6.1. A Webáruházon keresztül leadott megrendelések kiszállítása a Vásárló részére ingyenes, a felmerülő szállítási díjat a TecTake viseli.

6.2. A 30 kg-os rendelési össztömeget meg nem haladó megrendelés (ún. "kis csomag") esetén a kiszállítás a Vásárló ingatlanán belüli első zárható pontig (például a kapun belülre) történő lerakodást foglalja magában. Nagyobb csomag esetén a kiszállítás kizárólag a megadott címre történő elszállítást és gépjármű mellé történő rakodást tartalmazza.

6.3. A kiszállítás során a termék gépjárműről történő lerakodása csak olyan szilárd, közel vízszintes útburkolaton lehetséges, amely lehetővé teszi a termékek biztonságos, törésmentes elhelyezését. Amennyiben e feltételek a megadott címen nem adottak, a termék átadása a gépjármű emelőfalán történik, mely esetben a Vásárló haladéktalanul köteles a terméket a gépjármű emelőfaláról saját maga lerakodni. Amennyiben a termék átadása az út vagy az érintett ingatlan adottságai miatt a gépjármű emelőfalán sem hajtható végre biztonságosan, a termék átadása a kiszállítási címhez legközelebb eső, a termék biztonságos lerakodását lehetővé tévő helyen, a gépjármű mellé történik. Arról, hogy a termék átadása biztonságosan végrehajtható-e, a Futárszolgálat szállítást végző alkalmazottja jogosult dönteni legjobb szakmai belátása szerint. Amennyiben a Vásárló a termék jelen pontban ismertetettek szerinti biztonságos átvételét megtagadja, úgy a TecTake jogosult a szerződéstől elállni.

6.4. A Vásárló részére a termékek átvételekor a Futárszolgálat lehetőséget biztosít a termékek tételes ellenőrzésére. A Vásárló átvételkor a szállítólevél aláírásával igazolja a termékek átvételét, és hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. A TecTake a szállítólevél aláírása után nem fogad el reklamációt mennyiségi vagy olyan minőségi hiba miatt, amely átvételkor felismerhető lett volna.

6.5. Ha a Vásárló az átvételkor sérülést tapasztal a terméken, vagy egyéb minőségi, illetve mennyiségi kifogása van, a sérülésről és a mennyiségi/minőségi kifogásról jegyzőkönyv felvételét kell kérnie a futártól. Ilyen esetekben a termék visszaszállítását a TecTake által igénybe vett futárszolgálat díjmentesen biztosítja. A visszaszállítást követően a TecTake haladéktalanul felveszi a Vásárlóval a kapcsolatot és díjmentesen kiszállítja a megrendelt terméket. Az egyértelműség kedvéért a TecTake rögzíti, hogy a csomagolás sérülése esetén – azaz, ha a termék sértetlen, és kizárólag a csomagolás sérült - semmilyen felelősséggel nem tartozik, és ilyenkor a Vásárló nem kérheti a termék visszavételét.

6.6. A TecTake – eltérő tájékoztatás hiányában – a készleten lévő termékek kiszállítását az alábbi futárszolgálatok által nyújtott szállítási szolgáltatások igénybevételével vállalja:

 • DPD Hungary Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. em., telefonszám: +36 1 501 62 00, e-mail: dpd@dpd.hu; web: www.dpd.hu), „DPD Classic – belföld” szolgáltatás elnevezéssel;
 • GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., telefonszám: +36 29 88 66 70, telefax: +36 29 88 66 10, e-mail: info@gls-hungary.com, web: https://gls-group.eu/HU/hu/home);

A szokásos méretű és súlyú termékek szállítását a TecTake bankkártyás fizetésnél, illetve előre utalásnál a a megrendelés visszaigazolásától számított 9 munkanap szállítási idővel, míg utánvételes megrendelésnél 9 munkanap szállítási idővel vállalja.

A szokásosnál nagyobb súlyú és méretű, nem szabványos termékek szállítását a TecTake bankkártyás fizetésnél, előre utalásnál és utánvételnél is a megrendelés visszaigazolásától számított 9 munkanap szállítási idővel vállalja.

6.7. A Vásárlók személyes adatai védelme érdekében a futárszolgálat csak a megrendelt termék szállításra történő előkészítését követően, a termék kiszállításának napján kapja meg a TecTake-től a Vásárló által megadott szállítási nevet és szállítási címet.

6.8. A Vásárló kifejezetten vállalja, hogy az általa megjelölt szállítási címen ő maga átveszi a küldeményt, vagy más olyan személy, aki átvételi jogosultságának igazolására be tudja mutatni a rendelésszámot és a TecTake által az átvenni szándékozott termékkel kapcsolatban küldött "Megrendelés visszaigazolása" e-mailt.

6.9. A kiszállítási cím utólagos módosítására csak azonos irányítószám mellett, a kiszállítás megkezdését megelőzően van lehetőség a TecTake jelen ÁSZF-ben rögzített elérhetőségein keresztül.

6.10. A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben neki felróható okok miatt a kiszállítás kétszer sikertelen, vagy a Vásárló részére megküldött „Megrendelés visszaigazolás” e-mail beérkezésétől számított 2 héten belüli időpontot a kiszállításra nem tud megjelölni a Vásárló, a TecTake jogosult a rendelést törölni és a szerződéstől elállni. A Vásárló által ilyen okból át nem vett termékeket a futárszolgálat visszaszállítja a TecTake-hez, amely a TecTake számára plusz költséget jelent. Emiatt ilyen esetekben a termékek már esetlegesen kifizetett ára visszatérítésre kerül és a TecTake jogosult eldönteni, hogy a szállítás költsége levonásra kerül-e a visszatérítendő összegből vagy sem.

6.11. A TecTake kizárólag Magyarország területén vállal kiszállítást.

6.12. A várható pontos szállítási időkről a megrendelése elküldése előtt tájékoztatja a Vásárlót a TecTake, illetve ezt követően a futárszolgálat.

6.13. Amennyiben az előzetesen jelzett szállítási idő előreláthatólag nem tartható be, a TecTake a Vásárlót erről e-mailben, soron kívül tájékoztatja a szállítás várható idejének megjelölésével. Amennyiben a szállítás idejének módosulását a TecTake ilyen módon előre jelzi, akkor a szállítás nem minősül késedelmesnek.

6.14. A TecTake legkésőbb a termék átvételekor a Vásárló rendelkezésére bocsátja a megrendelt termék magyar nyelvű használati útmutatóját, amennyiben a használati útmutató csatolását az adott termék vonatkozásában a jogszabályok megkövetelik. Amennyiben a TecTake minden gondossága ellenére mégsem kapná meg a termékkel együtt a magyar nyelvű használati útmutatót, kérjük ezt a tényt haladéktalanul, még a termék használatának megkezdése előtt szíveskedjen jelezni a TecTake ügyfélszolgálata jelen ÁSZF 10. §-ában rögzített elérhetőségein. Természetesen a magyar nyelvű használati útmutatót ez esetben a TecTake haladéktalanul pótolja.

7. § Fizetési módok és fizetési feltételek

A termékek ellenértékét a Vásárló banki előre utalással vagy bankkártyás fizetéssel előre, vagy amennyiben a Vásárló az ellenértéket a termék kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, utánvéttel is rendezheti

7.1. Fizetés banki átutalás útján

7.1.1. A termékek ellenértéke megfizethető a TecTake-nak az UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6., cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041348, adószáma: 10325737-4-44, továbbiakban UniCredit Bank) vezetett alábbi számú bankszámlájára történő banki átutalás útján:

számlatulajdonos neve:Tectake Hungary Kft.
számlaszám: 10918001-00000113-98750011

7.1.2. A banki átutalás teljesítéséért a Vásárló számláját vezető bank költséget számíthat fel. Pontos információért kérjük, forduljon a számláját vezető bankhoz.

7.2. Fizetés bankkártyával

7.2.1. A megrendelés kiegyenlíthető a Webáruház oldalán bankkártyával történő fizetéssel is, valamint PayU oldalakon történő bankkártyás fizetéssel is.

7.2.2. Az online bankkártyás fizetés kezelőcége a TecTake vonatkozásában az UniCredit Bank.

7.2.3. Az online bankkártyás fizetés választása esetén a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Szerződés teljesítése és annak figyelemmel kísérése érdekében a TecTake továbbítsa az UniCredit Bank felé a megrendelés azonosítóját és összegét, továbbá hozzájárul ahhoz is, hogy a szerződés teljesítése figyelemmel kísérése és a kártyavisszaélések számának csökkentése érdekében, az UniCredit Bank kérésére, a TecTake továbbítsa az UniCredit Bank részére a Vásárló nevét, szállítási, illetve számlázási címét.

7.2.4. A TecTake, az online bankkártyás fizetés választására tekintettel, külön díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget nem számít fel, illetve nem állapít meg.

7.2.5. A TecTake részére az UniCredit Bank biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor a Vásárló átirányításra kerül az UniCredit Bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a UniCredit Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a Webáruház oldalán. A Webáruház a Vásárló kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet.

7.2.6. A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra van szükség:

 • Kártyaszám (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám.)
 • Lejárati dátum (A kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám.)
 • Érvényesítési kód (A kártya hátlapján az aláírási panelen található számsor utolsó három jegye {CVV2, vagy CVC2}. Amennyiben a Vásárló kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt üresen kell hagyni.)

A Webáruházban az alábbi kártyatípusokkal fizethet a Vásárló: MasterCard, Visa, Visa Electron, Maestro.

Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Pontos információért, kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz.

7.3. Fizetés utánvéttel

A Vásárlónak lehetősége van a rendelése utánvéttel történő kiegyenlítésére is, amely esetben a termék kézbesítése során, készpénzben (a fizetendő pontos összeget átadva) fizeti meg a termék ellenértékét a futárszolgálat eljáró munkatársának. A futárszolgálat kizárólag abban az esetben jogosult átadni a terméket, ha a Vásárló a rendelés teljes ellenértékét hiánytalanul megfizette.

7.4. A fizetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

7.4.1. A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség –ide tartozik például a tranzakciós illeték, külföldi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége - minden esetben a Vásárlót terheli.

7.4.2. A TecTake részéről az ügylet az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) előírásait figyelembe véve, teljesítettnek minősül banki átutalás vagy bankkártyás fizetés esetén a termék ellenértékének beérkezésekor. A termék feletti tulajdonjogát a TecTake a vételár teljes kifizetéséig fenntartja. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Vásárló birtokába kerül, azzal termékkel kapcsolatos kárveszély átszáll a Vásárlóra, aki emellett teljes felelősséggel tartozik a TecTake irányába az általa okozott károk tekintetében.

7.4.3. Az Áfa tv. 175. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a jelen ÁSZF elfogadásával a Vásárló kifejezetten beleegyezik abba, hogy a TecTake a vásárlásról a részére kizárólag elektronikus számlát állítson ki és bocsásson a Vásárló rendelkezésére. A TecTake által kiállított elektronikus számlát a [ELEKTRONIKUS SZÁMLAKIÁLLÍTÓ NEVE, ELÉRHETŐSÉGE] minősített szolgáltató készíti el és látja el minősített elektronikus aláírással a TecTake megbízásából, amelyet a TecTake e-mailben továbbít a Vásárló részére. A regisztrált és a fiókjába bejelentkezett Vásárlónak a kiállított elektronikus számla elérhető a Vásárló saját fiókjából, illetve a https://www.tectake.hu/customer/account oldalon is, a megrendelés számának, a megrendelésben megadott e-mail címnek, illetőleg a megrendelés vagy vásárlás dátumának a megadásával. A jelen pontban foglaltaknak megfelelően kiállított elektronikus számla megfelel az Áfa tv.-ben, a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben, illetve az elektronikus számlára vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek. A TecTake által kiállított elektronikus számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és Áfa jogszabályok által szabályozott adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Azt elektronikus számlát a hatályos jogszabályok alapján elektronikus úton kell megőrizni. Az eredeti elektronikus számla, mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét. A TecTake a kiállított elektronikus számlát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és egyéb vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig őrzi meg a Vásárló számára is elérhető módon (az őrzési idő a jelen ÁSZF hatályba lépésekor 8 év).

7.4.4. A számlakészítés során átadott adatokat a fent megjelölt minősített szolgáltató harmadik fél részére nem adja tovább, és azt megőrzi a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamig.

8. § Fogyasztónak minősülő vásárló elállási joga

8.1. A fogyasztónak minősülő Vásárlót (a továbbiakban jelen § alkalmazásában: Fogyasztó) 14 napon belüli indokolás nélküli elállási jog illeti meg a TecTake Webáruházában vásárolt termékek adásvétele

tárgyában létrejött Szerződéssel kapcsolatban. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó vagy az általa megjelölt személy a futárszolgálattól

 • a terméket,
 • több termék különböző időpontban történő szállítása esetén az utolsó terméket,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot, valamintha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatott terméket átveszi.

Fogyasztónak nem minősülő vásárlót a jelen pontban foglalt indokolás nélküli elállási jog nem illeti meg.

8.2. Amennyiben a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban szükséges eljuttatnia a TecTake részére a mail@tectake.hu elektronikus címre küldött e-mail formájában. A Fogyasztó nyilatkozata megtételéhez felhasználhatja az alábbi linken keresztül elérhető elállási nyilatkozat mintát is, vagy benyújthatja az elállási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. A Fogyasztó a www.tectake.hu oldalon erre szolgáló felületen is gyakorolhatja az elállási jogát, amely esetben a TecTake e-mailen haladéktalanul visszaigazolja az elállási nyilatkozat megérkezését.

8.3. Elállási jogát a Fogyasztó határidőben gyakorolja, ha a fent megjelölt 14 napos határidő lejárta előtt a TecTake részére elküldi elállási nyilatkozatát. A TecTake az e-mail elküldésének időpontját veszi figyelembe a határidő számítása során.

8.4. A Fogyasztót megilleti az a jog is, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

8.5. Ha a Fogyasztó egyszerre több terméket rendelt meg, akkor ezek közül egy vagy több, illetve akár az összes tekintetében is elállhat a Szerződéstől. A Fogyasztó elállási nyilatkozatából egyértelműen ki kell derülnie, hogy mely termék(ek)re vonatkozóan gyakorolja elállási jogát.

8.6. A TecTake e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

8.7. A fogyasztó elállás esetén köteles a terméke(ke)t a TecTake alább feltüntetett címére visszaküldeni indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül:

Visszaküldési cím:

Tectake Hungary Kft., Erdész utca 12., 2022 Tahitótfalu (Tahi), Hungary

8.8. Elállás esetén a termék visszaküldésének a költségeit a Fogyasztónak kell viselnie, ha a termék postai küldeményként nem küldhető vissza. A visszaküldésre meghatározott 14 napos határidő betartottnak minősül, ha annak letelte előtt a Fogyasztó a terméket az előbbiek szerint elküldi. A TecTake-nak nem áll módjában utánvéttel visszaküldött csomagot átvenni.

8.9. 14 napon belüli elállás esetén a Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a TecTake az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesítheti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonhatja. Ennek elmaradása esetén a TecTake fenntartja jogát arra, hogy az értékcsökkenés megtérítését később követelje. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

8.10. Ha a Fogyasztó eláll a Szerződéstől, a TecTake haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, amennyiben a terméket visszakapta az ÁSZF 8.8. pontjában foglalt időpontig. A visszatérítés során a TecTake az utánvétes fizetések kivételével az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Utánvétes fizetések visszatérítését a TecTake szükség esetén banki átutalással, az erre vonatkozó visszaigazolástól számított 14 napon belül rendezi, kivéve, ha a Vásárló kifejezetten a hozzájárulását adta más visszatérítési mód igénybevételéhez (pl. levásárlás, utalvány). A banki átutalással történő visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A Vásárló a visszautaláshoz a saját bankszámlaszámát írásban köteles megadni a TecTake kérésére. Hibásan vagy olvashatatlanul megadott bankszámlaszámból adódó téves utalásért a TecTake felelősséget nem vállal.

8.11. A TecTake jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg a Fogyasztótól vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

8.12. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog többek között:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. higiéniai termékek),
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta,
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac – a TecTake által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges – ingadozásától függ, valamint
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, és
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel
  hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.

Az elállási jog alól további kivételeket teljeskörűen a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a tartalmazza.

8.13. Amennyiben a Fogyasztónak bármely további kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, a TecTake ügyfélszolgálatához fordulhat a jelen ÁSZF 10. §-ában meghatározott elérhetőségeken.

9.§ Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

9.1. Kellékszavatosság

9.1.1. Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?

A Vásárló a TecTake hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

9.1.2. Milyen jogok illetik meg a Vásárlót a kellékszavatossági igénye alapján?

A Vásárló - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a TecTake adott okot.

9.1.3. Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló a kellékszavatossági igényét?

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni, azonban a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztónak minősülő Vásárló már nem érvényesítheti. A Fogyasztónak nem minősülő Vásárló kellékszavatossági igénye a szerződés teljesítése időpontjától számított egy év alatt évül el.

9.1.4. Kivel szemben érvényesítheti a Vásárló a kellékszavatossági igényét?

A Vásárló a TecTake vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

9.1.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogok érvényesítésének?

Fogyasztónak minősülő Vásárlónak a teljesítéstől számított hat hónapon belüli kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Fogyasztó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a TecTake vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.2. Termékszavatosság

9.2.1. Milyen esetben élhet a Fogyasztónak minősülő Vásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Vásárló- választása szerint - az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A termékszavatossági igényt kizárólag olyan Vásárló érvényesítheti, aki Fogyasztónak minősül.

9.2.2. Milyen jogok illetik meg a Fogyasztót a termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

9.2.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.2.4. Milyen határidőben érvényesítheti a Fogyasztó a termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát a Fogyasztó elveszti.

9.2.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesíthet a Fogyasztó termékszavatossági igényt?

Termékszavatossági igényt a Fogyasztó kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhat. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

9.2.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

9.2.7. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.3. Jótállás

9.3.1. Ha a Vásárló Fogyasztónak minősül, a termék meghibásodás esetén értékhatártól függően egy, kettő, vagy három év kötelező jótállás terjed ki az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) mellékletében felsorolt termék kategóriákra, így különösen az alábbi termékekre (a Rendeletben felsorolt termékek a továbbiakban az ÁSZF 9.3. pontja alkalmazásában: fogyasztási cikkek). 1.) motoros kerti gépek, nem motoros kertészeti eszközök 10.000,- Ft eladási ár felett, különösen: kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró; 2.) motoros kézi szerszámok 10.000,- Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu; 3.) az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó fogyasztási cikkek tartozékai és alkotórészei 10.000,- Ft eladási ár felett. A jótállás a Fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. A sávos jótállási időt az alábbi táblázat szemlélteti:

Eladási értékhatár

Jótállás időtartama
10.000,- Ft-ot elérő, de 100.000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetében: 2 év
100.001,- Ft-ot meghaladó, de 250.000,- Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetében: 2 év
250.000,- Ft feletti eladási ár felett: 3 év

Amennyiben a gyártó a fogyasztási cikkre a Rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a TecTake-t megillető jogok a Fogyasztó és a TecTake közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a Fogyasztóra.

9.3.2. A jótállási idő kezdete: A jótállási idő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadásakor kezdődik. A TecTake által értékesített termékek üzembehelyezését a TecTake néhány kivételtől eltekintve nem végzi. Abban a kivételes esetben, ha a TecTake vagy annak megbízottja által kerül sor üzembehelyezésre, úgy a jótállási idő az üzembehelyezéstől kezdődik. Ha az üzembe helyezésre a vásárlástól számított 6 hónapon túl kerül sor, akkor a termék eredeti átadásának napján kezdődik a jótállás.

9.3.3. A jótállási idő vége és tartama: A Rendelet szerinti jótállási idő jogvesztő. A jótállási idő azonban meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a Fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

9.3.4. A jótállási jogok:

A Fogyasztó - elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a TecTake-nak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

Ha a TecTake a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, illetve ha a Fogyasztónak a kijavításhoz /kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a TecTake költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget azonban köteles a TecTake-nak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a TecTake adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Vásárlót nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellék- és termékszavatossági jogoktól függetlenül is megilletik.

Jótállás érvényesítésére vonatkozó további szabályokat a jótállási jegy is megállapíthat.

A TecTake jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A kötelező jótállás további feltételeit a jótállási jegy tartalmazza.

A TecTake a jótállási jegyet a fogyasztási cikkel együtt bocsátja a Fogyasztó rendelkezésére. A TecTake fenntartja magának a jogot, hogy a jótállási jegyet elektronikus formában tegye elérhetővé a Fogyasztó részére. Az elektronikus jótállási jegy átadására legkésőbb a termék átadását, vagy üzembe helyezését követő napon kerül sor, vagy amennyiben a TecTake az elektronikus jótállási jegyet letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja rendelkezésre, úgy a letöltési címet a jótállási idő végéig biztosítani fogja.

9.3.5. Jótállási igény érvényesítése: Jótállási igény jótállási jeggyel érvényesíthető, amelynek nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának Fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Ilyen esetben a TecTake és a Fogyasztó közötti szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az Áfa tv. alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

Jótállás esetében a Fogyasztó a kijavítási igényét választása szerint a TecTake székhelyén, vagy a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti, emellett a Fogyasztónak lehetősége van a kijavítási igényét a TecTake-nak a mail@tectake.hu elektronikus címre küldött e-mailben, vagy a TecTake jelen ÁSZF 10. §-ában meghatározott telefonos elérhetőségein is bejelenteni. Javítási igény esetén a rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha az üzemeltetési helyen a javítás nem végezhető el, úgy a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról saját költségén a TecTake, vagy - a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat közvetlenül gondoskodik. A Fogyasztó a kicserélési igényét a TecTake székhelyén érvényesítheti, emellett a Fogyasztónak lehetősége van a kicserélési igényét a TecTake-nak a mail@tectake.hu elektronikus címre küldött e-mailben, vagy a TecTake jelen ÁSZF 10. §-ában meghatározott telefonos elérhetőségein is bejelenteni. Kicserélés esetében a TecTake a kicserélendő fogyasztási cikk és az új fogyasztási cikk elszállításáról saját költségén a jelen ÁSZF 6.6. pontjában hivatkozott futárszolgálatok igénybevételével gondoskodik. A Fogyasztót az elszállítás során együttműködési kötelezettség terheli: a hibás fogyasztási cikket elszállításra alkalmas módon köteles az összes tartozékával együtt összecsomagolni (ennek során nem kötelező az eredeti csomagolást felhasználni), és a TecTake ügyfélszolgálatával előre leegyeztetett időpontban köteles lehetővé tenni a javítandó vagy kicserélendő fogyasztási cikk el-, illetve csere esetén az új fogyasztási cikk kiszállítását. A szállítást végző futárszolgálat részére köteles a Fogyasztó szabad hozzáférést és az ingatlanra történő behajtást biztosítani.

A kijavítás iránti igény teljesítésekor a jótállási jegyen kerülnek feltüntetésre a kijavítással, vagy kicseréléssel kapcsolatos fontosabb információk a jogszabályi kötelezettségek szerint.

9.3.6. Jótállás teljesítése:

Kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Amennyiben javítható a termék, úgy törekedni kell arra, hogy a javítás 15 napon belül megtörténjen. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a TecTake a Fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

Sikertelen javítás esetén a Fogyasztó az alábbi táblázat szerinti igényeket érvényesítheti:

Felmerülő probléma a jótállási idő alatt Elsődlegesen: csereigény Másodlagosan: pénzvisszatérítés
Első javításnál a TecTake megállapítja, hogy nem javítható a termék: Fogyasztó eltérő rendelkezésének hiányában a termék javíthatatlanságának a megállapításától számított 8 napon belül ki kell cserélni a terméket. Amennyiben nincs lehetőség a termék kicserélésére, akkor a Fogyasztó által bemutatott számla/nyugta szerinti ellenértéket a termék javíthatatlanságának a megállapításától számított 8 napon belül vissza kell téríteni a Fogyasztónak.
3 (három) alkalommal történő javítás után ismét meghibásodik a termék: Ha a Fogyasztó kijavítást, árleszállítást nem igényel, vagy a TecTake költségére a termék kijavítását vagy mással történő kijavíttatását nem kívánja, úgy a TecTake köteles a fogyasztói jótállási igény bejelentésétől számított 8 napon belül kicserélni a terméket. Amennyiben nincs lehetőség a termék kicserélésére, akkor a Fogyasztó által bemutatott számla/nyugta szerinti ellenértéket a fogyasztói igény bejelentésétől számított 8 napon belül vissza kell téríteni a Fogyasztónak.
Amennyiben a javítási igény jelzésétől számítva a 30 napon belül nem kerül sor a javításra: A Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül ki kell cserélni a cikket. Amennyiben nincs lehetőség a termék kicserélésére, akkor a Fogyasztó által bemutatott számla/nyugta szerinti ellenértéket a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül vissza kell téríteni a Fogyasztónak.
FONTOS: a fenti táblázatban részletezett szabályok nem vonatkoznak az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a 10 000 forintot meghaladó árú motoros vízi járműre!

A Fogyasztó a Rendelet hatálya alá tartozó fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül csereigényt is érvényesíthet, amely esetben a hibás fogyasztási cikket a TecTake köteles kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. TecTake a kicserélendő fogyasztási cikk és az új fogyasztási cikk elszállítására saját költségén a jelen ÁSZF 6.6. pontjában hivatkozott futárszolgálatokat veszi igénybe. A Fogyasztót az elszállítás során együttműködési kötelezettség terheli: a hibás fogyasztási cikket elszállításra alkalmas módon és az összes tartozékkal együtt köteles összecsomagolni (ennek során nem kötelező az eredeti csomagolást felhasználni), és a TecTake ügyfélszolgálatával előre leegyeztetett időpontban köteles lehetővé tenni a kicserélendő fogyasztási cikk el-, illetve az új fogyasztási cikk kiszállítását. A szállítást végző futárszolgálat részére köteles a Fogyasztó szabad hozzáférést és az ingatlanra történő behajtást biztosítani.

10. §. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

10.1. A TecTake panaszügyintézése

A Fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a TecTake-val az olyan jellegű panaszát, amely az TecTake-nak, illetve az TecTake érdekében vagy javára eljáró személynek a termék Fogyasztó részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A TecTake székhelye:1036 Budapest,Bécsi út.52 I. em. 1. ajtó.

Panaszkezelés módjai:

 1. A szóbeli panaszokat a TecTake ügyfélszolgálatával az alábbi telefonos elérhetőségeken lehet közölni: [*]. A telefonon közölt szóbeli panaszt a TecTake egyedi azonosítószámmal látja el. A TecTake ügyfélszolgálata a fenti telefonos elérhetőségeken hétfőtől péntekig 9:00 órától 14:00 óráig fogadja a Vásárlók hívását.
 2. Az írásbeli panaszokat a Tectake alábbi elérhetőségein lehet közölni:
  • postai úton a TecTake székhelycímére küldött levélben (1036 Budapest,Bécsi út.52 I. em. 1. ajtó);
  • elektronikus levélben (elektronikus levelezési cím: mail@tectake.hu)

Az írásbeli panaszokat a TecTake a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak a panaszt tevő Fogyasztóval történő közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a TecTake indokolja.

A TecTake a szóbeli panaszokat azonnal megvizsgálja és szükség szerint orvosolja. Ha a panaszt tevő Fogyasztó a panaszkezeléssel nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a TecTake a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, a panasz megtételét követő 30 napon belül pedig a telefonon megtett panaszt írásban érdemben megválaszolja, amelyhez csatolja a fenti jegyzőkönyv másolati példányát is.

A telefonon felvett szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza:

 1. a Fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a TecTake nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. a panasz egyedi azonosítószáma.

A TecTake a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

A panasz elutasítása esetében a TecTake egyúttal írásban tájékoztatja a Fogyasztót arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

10.2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Fogyasztói jogvita (azaz a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy) esetén a Vásárlónak lehetősége van panasztételre a Fogyasztóvédelmi hatóságnál, aki a panasz elbírálása alapján dönt a fogyasztóvédelmi eljárás megindításáról.

Általános fogyasztóvédelmi hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalok járnak el. Elérhetőségükről a https://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon tájékozódhat.

10.3. Békéltető testületi eljárás

A fentieken túl fogyasztói jogvita esetén a fogyasztónak minősülő Vásárlónak lehetősége van Vásárló saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni. A Vásárló belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét TecTake székhelye alapítja

meg, a Vásárló azonban kérheti, hogy a fentiek szerint illetékes testület helyett a kérelmében megjelölt békéltető testület járjon el. Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület valamennyi kérelmezőre nézve illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara) által működtetett szakmailag független testület.

Online megkötött adásvételi szerződéssel kapcsolatos jogviták rendezésére a Budapesti Békéltető Testület rendelkezik illetékességgel.

A Békéltető Testületek elérhetőségei:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: +36 (1) 488-2131
Fax száma: +36 (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: http://bekeltet.hu/

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefon: +36 72 507-1524
Fax: +36 72 507-152
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: http://www.baranyabekeltetes.hu/kapcsolat/

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.
Telefon: +36 76 501 525, +36 70 702 8403
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: http://www.bacsbekeltetes.hu/

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: +36 (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: +36 (66) 324-976
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu;
Honlap: http://www.bmkik.hu/

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: +36 (46) 501-091, 501-870
Fax száma: +36 (46) 501-099
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: http://www.bekeltetes.borsodmegye.hu/

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: +36 (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: +36 (62) 426-149
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: http://www.bekeltetes-csongrad.hu/

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: +36 (22) 510-310 vagy 510-323
Fax száma: +36 (22) 510-312
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: http://www.bekeltetesfejer.hu/kapcsolat/

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: +36 (96) 520-217
Fax száma: +36 (96) 520-218
E-mail cím: bekeltetot@gymskik.hu
Honlap: http://www.bekeltetesgyor.hu/

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszáma: +36 (52) 500-710 vagy 500-745
Fax száma: +36 (52) 500-720
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
Honlap: https://www.hbmbekeltetes.hu/

Heves Megyei Békéltető Testület
Postacíme: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszáma: +36 (36) 416-660/105 mellék - Hétfő, szerda, péntek 09.00 - 12.00 óráig
E-mail cím: hkik@hkik.hu
Honlap: http://www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305.-306. szoba
Telefonszáma: +36 (56) 510-621 (elérhető: hétfő 10-12 óra között)
Mobil: +36 20/373 2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Honlap: http://jaszbekeltetes.hu/

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: +36 (34) 513-010 - 36-os mellék
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu
Honlap: www.kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: +36 (32) 520-860
Fax száma: +36 (32) 520-862
E-mail cím: nkik@nkik.hu
Honlap: http://www.bekeltetes-nograd.hu/

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefon és fax: +36 (1)- 269-0703 vagy 784-3076 vagy 784-3149
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
Telefon: 06-82-501-000
E-mail: skik@skik.hu
Honlap: http://skik.hu/hu/bekelteto-testulet

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-420-180
Fax: 06-42-420-180
E-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu
Honlap: http://bekeltetes-szabolcs.hu/

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefon: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu
Honlap: http://www.tmkik.hu/hu/tmkik/bekelteto-testulet-5984

Vas megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefon: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu
Honlap: http://vasibekelteto.hu/

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
Telefon: 06-88-429-008, 06-88-814-111
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
Honlap: https://bekeltetesveszprem.hu/index.php/elerhetoseg/

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefon: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Honlap: https://www.bekelteteszala.hu/

10.4. Online vitarendezés

Fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (Fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási Szerződést kötők között Fogyasztói jogvita esetén mind a Fogyasztók, mind a kereskedők számára.

A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási Szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a Vásárló között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási Szerződéssel kapcsolatban Fogyasztói jogvita merül fel. Határon átnyúló Fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el ingyenesen és gyorsan.

Ahhoz, hogy a Vásárló az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében.

A Vásárló az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr

Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait.

Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek.

10.5. Bírósághoz fordulás lehetősége

A Vásárló Fogyasztó Jogvitából eredő követeléseinek érvényesítése céljából bírósághoz fordulhat.

11. § Személyes adatok védelme

Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a TecTake Adatkezelési tájékoztatója, amelynek tartalmát a Vásárló a regisztráció és vásárlás során megismeri, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a TecTake a regisztrációval, vásárlással, a megrendeléssel és a Szerződéssel kapcsolatban megadott adatait, az abban foglalt feltételeknek megfelelően kezelje.

12. § Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a www.tectake.hu címen található weboldal szerzői jogi oltalom alatt álló műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a fenti weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen adatot átvenni a TecTake előzetes írásos hozzájárulása esetében is csak a weboldalra való hivatkozással, a forrás feltüntetésével lehet.

13. § Záró rendelkezések

A TecTake jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a www.tectake.hu oldalon történő közzétételt követő napon lépnek hatályba, és a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

A TecTake magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát, szakmai érdekképviseleti szervnek (kamarának) nem tagja.

A TecTake közzétett telefonos elérhetősége alapdíjas (nem emeltdíjas) tarifa alapján hívható. A www.tectake.hu címen keresztül elérhető Webáruház használatához internet kapcsolat szükséges. Az internetkapcsolat díjazási feltételeit a Vásárló internetszolgáltatója határozza meg a Vásárló és az internetszolgáltató között e tárgyban hatályos szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint, a TecTake-t megillető díj (emelt díj) a Webáruház elérése alapján nem merül fel.